ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅರಕೇರಿ1001000
ಬಾಡಗಿ2011010
ಹೊನ್ನಿಹಾಳ1100000
ಇನಾಂ-ಹಂಚಿನಾಳ3030003
ಕಾತರಕಿ4031003
ಕೋಲೂರ9081080
ಕುಂದರಗಿ6105000
ಸಿದ್ದಾಪೂರ1010001
ಹೆಗ್ಗೂರ5131300
ಜಾನಮಟ್ಟಿ2200000
ಕೋರ್ತಿ5320200
TOTAL3982110597