ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕೊಣ್ಣೂರ2200000
ತುಂಗಳ2200000
ಸಸಾಲಟ್ಟಿ1100000
ಹಿಪ್ಪರಗಿ2020002
ಹುನ್ನೂರ2101000
ಹುಲ್ಯಾಳ1100000
ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ1100000
ಮರೇಗುದ್ದಿ1010001
TOTAL12831003