ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕೊಣ್ಣೂರ2020200
ತುಂಗಳ2020200
ಸಸಾಲಟ್ಟಿ1010100
ಹಿಪ್ಪರಗಿ2020002
ಹುನ್ನೂರ2011100
ಹುಲ್ಯಾಳ1010100
ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ1010100
ಮರೇಗುದ್ದಿ1010001
TOTAL120111803