ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಆನೇಕಲ್‌61147130470
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ203571024401020
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ18311170201700
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ118086320860
TOTAL565694059104050