ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಆನೇಕಲ್‌40152500250
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ203571024401020
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ1797170201700
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ1182863014720
TOTAL5408138376143690