ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಜಂಬಗಿ2020020
ಯಲಿಹಡಲಗಿ1010010
ಕಕಮರಿ1010001
ಖಿಳೇಗಾಂವ3111010
ಬಳ್ಳಿಗೇರಿ1010010
ನದಿ-ಇಂಗಳಗಾಂವ2020011
ನಾಗನೂರ ಪಿಕೆ1010010
ತೆಲಸಂಗ4040031
ಮಧಬಾವಿ3120110
ಮಲಾಬಾದ1001000
ಮಹಿಷವಾಡಗಿ1010010
ಶೇಗುಣಶಿ1010010
ಗುಂಡೇವಾಡಿ2101000
ಸಂಬರಗಿ2020020
ಅರಳಿಹಟ್ಟಿ1010010
ಅಡಹಳ್ಳಿ1010010
ಅಥಣಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ)7070070
ಅನಂತಪೂರ5050050
ಹುಲಗಬಾಳಿ2020020
ಬಡಚಿ3030120
ಜಕ್ಕಾರಟ್ಟಿ1010010
ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ3012010
TOTAL4834052353