ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬೆಳವಡಿ1010001
ನೇಗಿನಹಾಳ2110001
ಸುತಗಟ್ಟಿ1001000
ಹಣಬರಹಟ್ಟಿ1001000
TOTAL5122002