ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಯಳ್ಳೂರ3030030
ಬಿಜಗರ್ಣಿ3300000
ಕಡೋಲಿ3030210
ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ ಎಚ್‌4040031
ಕೆ ಕೆ ಕೊಪ್ಪ2020020
ಕಿಣಯೇ6123200
ರಂಗದೊಳ್ಳಿ3030003
ಧಾಮಣೆ(ಎಸ್‌)2011010
ಪೀರನವಾಡಿ7061051
ಬಂಬರಗೆ4031030
ಬಸ್ತವಾಡ1001000
ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ ಕೆ1010010
ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ ಎಚ್‌2020110
ಬೆಂಡಿಗೇರಿ2011100
ಬೆಕ್ಕಿನಕೇರಿ2011100
ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ4301000
ಬೆಳವಟ್ಟಿ4040022
ಬೆಳಗುಂದಿ4022020
ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ1100000
ಮಾರಿಹಾಳ1010010
ಮಾಸ್ತಮಡಿಱ2011010
ಮಚ್ಚೆ2020011
ಮುತಗಾ1010001
ಸಂತಿ ಬಸ್ತವಾಡ1010010
ಸುಳೇಬಾವಿ1100000
ಸಾಂಬ್ರಾ4013100
ಅಂಕಲಗಿ2020101
ಅಂಬೇವಾಡಿ5401000
ಅಗಸಗೆ2200000
ಹಿಂಡಲಗಾ8080314
ಹಂದಿಗನೂರ1001000
ಹುದಲಿ2011001
ಹೀರೆಬಾಗೆವಾಡಿ6006000
ಹೊನಗಾ1001000
ಹೊಸವಂಟಮುರಿ110101091
ಕರಡಿಗುದ್ದಿ5050131
ಕುಕಡೋಳ್ಳಿ1010010
TOTAL114157227134217