ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಜನವಾಡ1010010
ಕರಗಾಂವ1010001
ಕೇರೂರ3030021
ಚಂದೂರ1010010
ಪಟ್ಟಣಕೂಡಿ5050050
ಜಾಗನೂರ1010001
ಜೈನಾಪೂರ1010010
ನೇಜ1100000
ಮಾಂಜರಿ4040013
ಮುಗಳಿ1100000
ಶಮನೇವಾಡಿ1010001
ವಾಳಕಿ1010010
ಶಿರಗಾಂವ1010010
ಅಂಕಲಿ2102100417
TOTAL43241001724