ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಹಿರೇಮಲ್ಲನಕೆರೆ3030030
ಸೋಗಿ1100000
ನವಲಿ2020020
ಕುರುವತ್ತಿ2020020
ನಾಗತಿ ಬಸಾಪುರ2020020
ಹ್ಯಾರಡ1010010
ಕಾಲ್ವಿ ಪಶ್ಚಮ6060060
ಮೈಲಾರ2020020
ಹೊಳಲು4130030
ಹೊಳಗುಂದಿ3120020
ಉತ್ತಂಗಿ4220020
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ8080080
ಕೊಂಬಳಿ2200000
ಹಗರನೂರು1100000
ಇಟ್ಟಿಗಿ3300000
ಮಾಗಳ2110010
ನಂದಿಹಳ್ಳಿ2200000
ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ1010010
ಮಾನ್ಯರ ಮಸಲವಾಡ7070070
ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರು1100000
ಹಿರೇ ಹಡಗಲಿ4130030
ಮಹಾಜನದಹಳ್ಳಿ1010010
ದಾಸನಹಳ್ಳಿ4220020
ಬೀರಬ್ಬಿ3210010
ಕೆ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ5320020
TOTAL74235100510