ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಹಿರೇಮಲ್ಲನಕೆರೆ3030030
ಸೋಗಿ3030012
ನವಲಿ5050041
ಕುರುವತ್ತಿ4040040
ನಾಗತಿ ಬಸಾಪುರ2020020
ಹ್ಯಾರಡ1010010
ಕಾಲ್ವಿ ಪಶ್ಚಮ120111371
ಮೈಲಾರ2020020
ಹೊಳಲು5050050
ಹೊಳಗುಂದಿ3021020
ಉತ್ತಂಗಿ5032030
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ8080080
ಕೊಂಬಳಿ2020200
ಹಗರನೂರು1010010
ಇಟ್ಟಿಗಿ3030210
ಮಾಗಳ4040022
ನಂದಿಹಳ್ಳಿ2002000
ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ1010010
ಮಾನ್ಯರ ಮಸಲವಾಡ7070070
ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರು1010010
ಹಿರೇ ಹಡಗಲಿ4031030
ಮಹಾಜನದಹಳ್ಳಿ1010010
ದಾಸನಹಳ್ಳಿ4022020
ಬೀರಬ್ಬಿ3012010
ಕೆ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ5041031
TOTAL91079127657