ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಆಲೂರು1010100
ಅಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ6060150
ಬಡೇಲಡಕು7160051
ಬಣವಿಕಲ್ಲು2020101
ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ3021020
ಚೌಡಾಪುರ2011010
ದೂಪದಹಳ್ಳಿ5140130
ಗಂಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ7070160
ಹಾರಕಭಾವಿ9090360
ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌2011010
ಹಿರೇಕುಂಬಳಕುಂಟ6060150
ಹೂಡೆಂ8080170
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ9180350
ಹುರುಳಿಹಾಳ್‌8080080
ಹ್ಯಾಳ್ಯಾ5140400
ಜರ್ಮಲಿ6060501
ಜುಮ್ಮೋಬನಹಳ್ಳಿ3021200
ಕಾಳಾಪುರ7070250
ಕಂದಗಲ್ಲು3030030
ಮಾಕನಡಕು1301210120
ನಿಂಬಳಗೇರಿ2020110
ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ7070061
ಶಿವಪುರ1010010
ಸೋಲದಹಳ್ಳಿ5050230
ತೂಲಹಳ್ಳಿ1010010
ಉಜ್ಜಿನಿ1010010
ಮೊರಬ5500000
ಗುಡೇಕೋಟೆ6051230
ಕೆ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ7070133
ಗುಂಡುಮಣುಗು6060231
ರಾಂಪುರ8080530
ಚಿರಬಿ1010001
ನಾಗರಕಟ್ಟೆ7070160
TOTAL16991546401059