ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಆಲೂರು1010001
ಅಪ್ಪಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ6060051
ಬಡೇಲಡಕು7061051
ಬಣವಿಕಲ್ಲು2020002
ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ3021020
ಚೌಡಾಪುರ2011010
ಗಂಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ7070061
ಹಾರಕಭಾವಿ9090063
ಹಿರೇಹೆಗ್ಡಾಳ್‌2011010
ಹಿರೇಕುಂಬಳಕುಂಟ6060051
ಹೂಡೆಂ8080071
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ9081053
ಹುರುಳಿಹಾಳ್‌8080080
ಜರ್ಮಲಿ8071151
ಜುಮ್ಮೋಬನಹಳ್ಳಿ3021200
ಮಾಕನಡಕು1301210120
ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ8080071
ಶಿವಪುರ1010010
ಸೋಲದಹಳ್ಳಿ5050032
ಮೊರಬ5221011
ಗುಡೇಕೋಟೆ7061141
ಗುಂಡುಮಣುಗು6060042
TOTAL12621141048822