ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಸುಶೀಲನಗರ1010100
ಯಶವಂತನಗರ6060060
ಬಂಡ್ರಿ1010010
ನಿಡುಗುರ್ತಿ3030030
ದರೋಜಿ5050050
ವಿಠಲಾಪುರ2020200
ಅಗ್ರಹಾರ1010010
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ6240400
ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ6060600
ರಾಜಾಪುರ1010010
ತಾಳೂರು2020020
TOTAL34232013190