ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬಸನಾಳ1010010
ಹಡಲಸಂಗ1010010
ರೂಗಿ1010010
ಸಾಲೋಟಗಿ1010010
ಹಿರೇಬೆನೂರ1010010
ಲಾಳಸಂಗಿ1010001
ತಡವಲಗಾ1010010
ಚವಡಿಹಾಳ2020020
ಹಿಂಗಣಿ2020002
ಇಂಗಳಗಿ3030030
ಸಂಗೋಗಿ2020020
TOTAL1601600133