ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬಿಜ್ಜೂರ1010010
ರೂಡಗಿ2002000
ಢವಳಗಿ1010010
ತಂಗಡಗಿ1010010
ಅಡವಿ ಸೋಮನಾಳ1010010
ಹಿರೇಮುರಾಳ1010010
TOTAL7052050