ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕೂಡಗಿ1010010
ರೋಣಿಹಾಳ10091090
ಮಸೂತಿ1010010
ಗಣಿ ಆರ್.ಸಿ.5050050
TOTAL1701610160