ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ನಿವರಗಿ1010100
ಲೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ.1010010
ಹತ್ತಳ್ಳಿ1010010
ಜಿಗಜೇವಣಿ1010010
TOTAL4040130