ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಯಾಳವಾರ1010010
ಮಾಕಱಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ3030030
ಸಾತಿಹಾಳ1010010
ಮಣೂರ1010001
TOTAL6060051