ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬಿಜ್ಜರಗಿ1010010
ಲೋಹಗಾಂವ1010010
ತಾಜಪುರ(H)2110010
ಬರಟಗಿ1010010
ಅರಕೇರಿ3030030
ಟಕ್ಕಳಕಿ4040040
TOTAL1211100110