ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬಿ.ಕಣಬೂರು1100000
ಕರ್ಕೇಶ್ವರ4031030
ಕಡಹಿನಬೈಲು5050050
ಆಡುವಳ್ಳಿ1010010
ಬನ್ನೂರು2020020
ನಾಗಲಾಪುರ7070061
ಸೀತೂರು2020011
ಹೊನ್ನೇಕುಡಿಗೆ3030030
TOTAL2512310212