ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಆಸಂಧಿ1010010
ಅಂತರಘಟ್ಟೆ4040022
ಕಲ್ಕೆರೆ3030030
ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು2020020
ಅತ್ತಿಮೊಗ್ಗೆ2020020
ಕೊರಟೀಕೆರೆ1010010
ಗಡೀಹಳ್ಳಿ2020020
ಜಾವೂರು1010010
ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ1010001
ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ3030030
ಮುಗಳಿ3030030
ಶಿವನಿ4040031
TOTAL2702700234