ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ತಿಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕನಕೋಟೆ1010100
ಘಟಪರ್ತಿ7070070
ಚನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ6150050
ಚೌಳೂರು1010100
ಪರಶುರಾಂಪುರ4040031
ಪಗಡಲಬಂಡೆ7052050
ಜಾಜೂರು1010010
ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ5050140
ದೊಡ್ಡೇರಿ2020020
ದೇವರಮರಿಕುಂಟೆ1010010
ದೇವರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ6060060
ಪಿ.ಮಹದೇವಪುರ1100000
ಓಬಳಾಪುರ2020020
ಬುಡ್ನಹಟ್ಟಿ5050050
ಬೆಳಗೆರೆ3030030
ಬೇಡರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ4040040
ನಲಗೇತನಹಟ್ಟಿ2020020
ನಗರಂಗೆರೆ2020002
ನನ್ನಿವಾಳ6060051
ತಳಕು8080071
ಮನ್ನೇಕೋಟೆ1001000
ಮಲ್ಲೂರ ಹಳ್ಳಿ3030030
ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ2020020
ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ3102000
ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ3111010
ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ2020020
ಎನ್‌.ಮಹದೇವಪುರ5050050
ಗೌರಸಮುದ್ರ6060060
ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ2020020
ಕಾಲುವೇಹಳ್ಳಿ1010010
ಎನ್‌.ದೇವರಹಳ್ಳಿ1010010
TOTAL10349363855