ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಆಲಗಟ್ಟ2011010
ಅನ್ನೇಹಾಳ್1010010
ಭರಮಸಾಗರ4040040
ಬೆಳಗಟ್ಟ9063060
ಭೀಮಸಮುದ್ರ1010010
ಚಿಕ್ಕಬೆನ್ನೂರು1001000
ಚಿಕ್ಕಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ1010010
ಚೋಳಘಟ್ಟ3021020
ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ8062060
ಗೋನೂರು1010001
ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು1010010
ಹುಲ್ಲೂರು4040040
ಇಸಾಮುದ್ರ2020020
ಐಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ7070070
ಜೆ.ಎನ್.ಕೋಟೆ5050041
ಕಾಲಗೆರೆ1010010
ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ1001000
ಮುದ್ದಾಪುರ1001000
ತುರುವನೂರು1001000
ಗೊಡಬನಹಾಳ್3030030
TOTAL57046110442