ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅಡನೂರು1100000
ಅರೇಹಳ್ಳಿ3030030
ಬಿ.ದುರ್ಗ1010010
ದುಮ್ಮಿ2020020
ಗುಂಡೇರಿ1010010
ಮದ್ದೇರು3030030
ಎನ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ3030300
ಆರ್.ನುಲೇನೂರು1010001
ಶಿವಗಂಗ3030300
ಶಿವಪುರ4040040
ಟಿ.ನುಲೇನೂರು2020002
ತಾಳ್ಯ1010001
ವಿಶ್ವನಾಥನಹಳ್ಳಿ4040040
TOTAL2912806184