ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ದೊಡ್ಡತೇಕಲವಟ್ಟಿ4040040
ಕಬ್ಬಳ2011010
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ5050050
ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ4040040
ಕೈನಡು2020020
ದೇವಪುರ2020020
ದೇವಿಗೆರೆ1010010
ತಂಡಗ1001000
ಮಾಡದಕೆರೆ3030030
ಮಧುರೆ1001000
ಮತ್ತೋಡು3201000
ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ3030030
ಎಸ್.ನೇರಲಕೆರೆ2020020
TOTAL3322740270