ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚನ್ನಗಿರಿ6045067430
ದಾವಣಗೆರೆ63547111460
ಹರಿಹರ1961301120
ಹೊನ್ನಾಳಿ6215920590
ಜಗಳೂರು4404313400
TOTAL2481621220122000