ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Taluk NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovedRejectedPendingApprovedRejected
ಚನ್ನಗಿರಿ6665463474
ದಾವಣಗೆರೆ67452110520
ಹರಿಹರ2371602140
ಹೊನ್ನಾಳಿ2542010200
ಜಗಳೂರು4614500450
ನ್ಯಾಮತಿ4104010400
TOTAL268222271952184