ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಬಳ್ಳೂಟಗಿ2020020
ಸಂಗನಹಾಳ2020101
ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ7070070
ಗಾಣದಾಳ1010010
ಭೂದುರ4040400
TOTAL1601605101