ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಮುಸಲಾಪೂರ6051050
ಹೀರೇಖೇಡ2020020
ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ6051050
ಸೂಳೆಕಲ್‌1010010
ಕರಡೋಣ3030030
ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ಲ1010010
ಗೌರಿಪುರ4022020
ಬಸರಿಹಾಳ3021020
ಜೀರಾಳ1010010
TOTAL2702250220