ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕರ್ಪೂರವಳ್ಳಿ3030030
ತಂದ್ರೆ1010001
ಭೇರ್ಯಾ1010010
ಹೊಸಅಗ್ರಹಾರ1010010
ಲಾಳಂದೇವನಹಳ್ಳಿ1010010
ಚಂದಗಾಲು1010010
ಹೆಬ್ಬಾಳು1010100
ಕೆಸ್ತೂರು2020002
ಶೀಗವಾಳು3120011
ಸಿದ್ದಾಪುರ1010010
TOTAL151140194