ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ರಾಂಪುರ3030030
ಮರಳೂರು3030030
ತಾಂಡವಪುರ1201200120
ಹುಳಿಮಾವು6150032
ಹದಿನಾರು2020020
ಹೊಸಕೋಟೆ2020020
ತುಂನೇರಳೆ1010010
ತಾಯೂರು7070070
ಸುತ್ತೂರು2020020
ಬಿಳಿಗೆರೆ8080080
ನಗರ್ಲೆ2020020
ಮಲ್ಲೂಪುರ3030030
ತಗಡೂರು2020020
ಕಾರ್ಯ5041031
ದಾಸನೂರು4040040
ಕೋಣನೂರು7061060
ದೇವನೂರು1010010
ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ100100073
ನೇರಳೆ2020020
ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ3030030
ಕೂಡ್ಲಾಪುರ5050050
ಹೆಡತಲೆ7160051
ಬದನವಾಳು5050050
ಹೊರಳವಾಡಿ8080062
ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ7070061
ಕಳಲೆ4040031
ಸಿಂಧುವಳ್ಲಿ3030021
ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ110110065
ನವಿಲೂರು4130030
ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ110110083
ದೇಬೂರು6141004
ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ2020020
ಶಿರಮಳ್ಳಿ2020020
ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ130130058
ಕುರಿಹುಂಡಿ2020020
ಹರದನಹಳ್ಳಿ5050050
ನಲ್ಲಿತಾಳಪುರ5050050
ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ8080080
ಹಗಿನವಾಳು6060042
ಹಲ್ಲರೆ4040040
ಹುರ6042040
ಹಾಡ್ಯ8062060
ದೇವರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ3030030
ಹೆಡಿಯಾಲ8080080
ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನ ಹುಂಡಿ8071070
TOTAL23642248019034