ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕಣಗಾಲು1010010
ಕಂಪ್ಲಾಪುರ1001000
ಪಂಚವಳ್ಳಿ5050032
ಮಾಲಂಗಿ1010010
ಹುಣಸವಾಡಿ1010001
ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ1010001
ದೊಡ್ಡಕಮರವಳ್ಳಿ4031300
ಹರದೂರು3030030
TOTAL170152384