ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ8440040
ಬಿ.ಸೀಹಳ್ಳಿ5050050
ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ7070070
ಹೆಗ್ಗೂರು4040040
ತುರುಗನೂರು3030030
ಹನುಮನಾಳು4040022
ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ3030021
ಮಲಿಯುರು3030021
ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ4031030
ಕೇತುಪುರ2020020
ಸೋಮನಾಥಪುರ16088080
ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ5050050
ಚಿದ್ದರವಳ್ಳಿ7070070
ಕೂಳತ್ತೂರು1001000100
ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಗಿಲು6060060
ಮುತ್ತಲವಾಡಿ5032030
ಸೋಸಲೆ5050050
ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ3030021
ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ5050050
ತಲಕಾಡು4040040
ಹೊಳೆಸಾಲು7070070
ಕಲಿಯೂರು3030030
ಟಿ.ದೊಡ್ಡಪುರ9081080
ಹೆಮ್ಮಿಗೆ120111092
ಮಾದಾಪುರ4040040
ಕೊತ್ತೇಗಾಲ2020011
ಮೂಗೂರು5050023
ವಾಟಾಳು5050050
ಕರುಹಟ್ಟಿ7070070
ಕಿರಗಸೂರು6051041
ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ6060033
ಹೋಸಕೋಟೆ4031030
ತುಂಬಲ2020020
ರಂಗಸಮುದ್ರ10073061
ಕುಪ್ಯ6033030
ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ1010010
TOTAL198417321015716