ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕೆ.ಬೆಳ್ತೂರು2020020
ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ5050041
ಕಲ್ಲಂಬಾಳು4040040
ಮುಳ್ಳುರು9090081
ಹಂಚೀಪುರ7070070
ಸಾಗರೆ3030030
ಎಂ.ಸಿ.ತಳಲು7070070
ಹೆಗ್ಗನೂರು10190090
ಬಿ.ಮಟಕೇರೆ8080080
ಬಿದರಹಳ್ಳಿ5050050
ಹಾದನೂರು4022020
ಕೊತ್ತೆಗಾಲ3030021
TOTAL6716420613