ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ದಾಸರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ5023200
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ1010010
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ1100000
ವೀರಾಪುರ1010010
ತಡಸ5041040
ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ3030030
ಬಿಳಕಿ1010010
ಹಿರಿಯೂರು1010010
ಹನುಮಂತಾಪುರ1010010
TOTAL1911442120