ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಕೆಂಚನಾಲ1010010
ಜೇನಿ5050050
ಮಾರುತಿಪುರ2020011
ಮೂಡುಗೊಪ್ಪ(ನಗರ)1010001
ಅರಮನೆಕೊಪ್ಪ2020011
ಅಮೃತ1010001
ಹುಂಚಾ1010001
ಹೆದ್ದಾರಿಪುರ1010001
ಹೊಸೂರು2020011
ಚಿಕ್ಕಜೇನಿ1100000
ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ2110010
TOTAL1921700107