ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅದರಂಗಿ1001000
ಅಗಲಕೋಟೆ4022011
ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ6033030
ಬಾಚೇನಹಟ್ಟಿ2011010
ಬಾಣವಾಡಿ1001000
ಬಿಸ್ಕೂರು10082080
ಚಿಕ್ಕಮುದಿಗೆರೆ1010010
ಗುಡೇಮಾರನಹಳ್ಳಿ2002000
ಹಂಚೀಕುಪ್ಪೆ1010010
ಹುಲಿಕಲ್ಲು1001000
ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ1001000
ಕಳಾರಿ ಕಾವಲ್2011001
ಕಣ್ಣೂರು1001000
ಕುದೂರು2002000
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ3003000
ಮಾಡಬಾಳ್3030030
ಮಾದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ1010001
ಮತ್ತೀಕೆರೆ3012010
ಮೋಟಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ5041031
ಸಂಕೀಘಟ್ಟ5032030
ಸೀಗೆಕುಪ್ಪೆ4022020
ಶ್ರೀಗಿರಿಪುರ1010010
ತಗ್ಗೀಕುಪ್ಪೆ1010010
ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ1010010
TOTAL62034280304