ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೌಕರರ ವಿವರ-ಪರಿಶೀಲನೆ
Panchayat NameTotal CountEO ApprovalCEO/DS approval
PendingApprovalRejectedPendingApprovalRejected
ಅಕ್ಕೂರು1010010
ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ (ಕೈ)4040130
ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ (ಬಿ)1501500150
ಬಿಳಗುಂಬ6060150
ಭೈರಮಂಗಲ1201020100
ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ1010010
ಗೋಪಹಳ್ಳಿ1201110110
ಹರೀಸಂದ್ರ1301300130
ಹುಲಿಕೆರೆ ಗುನ್ನೂರು9153041
ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ1001000100
ಜಾಲಮಂಗಲ2020020
ಕೈಲಾಂಚ4220020
ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ1211100110
ಕೂಟಗಲ್6240040
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ10082080
ಮಂಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ1301210120
ಮಾಯಗಾನಹಳ್ಳಿ9072070
ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ5050050
ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ1001000100
ವಿಭೂತಿಕೆರೆ6060033
TOTAL16061431121374