GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ಸತ್ತೆಪ್ಪಾ ಪಾಮದಿನ್ನಿ9901776571
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲವ್ವಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ತಳವಾರ9901131988
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಟಿ.ಎಸ್. ಮೋರೆ9448102109
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಕಾಮಗೌಡ9740872109
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣಿ ಮುತ್ನಾಳೆ9449563315
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರಿಮತಿ. ರೇಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಸಮಣಿ ಉರ್ಪ್ ತಳವಾರ9731775356
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರಿಮತಿ. ರೇಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಸಮಣಿ ಉರ್ಪ್ ತಳವಾರ9731775356
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ. ಉದ್ದವ್ವಾ ಮಾರುತಿ ವಡೇರ9901522029
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಮಹಾಂತೇಶ ದುರದುಂಡಿ ಯಶವಂತ9902227702
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಬಸವಣ್ಣಿ ಶಿವಗೌಡಾ ಪಾಶ್ಚಾಪೂರೆ9902793187
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಬಸವಣ್ಣಿ ಶಿವಗೌಡಾ ಪಾಶ್ಚಾಪೂರೆ9902793187
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ಸತ್ತೆಪ್ಪಾ ಪಾಮದಿನ್ನಿ9901776571
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಕಾಮಗೌಡ9740872109
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲವ್ವಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ತಳವಾರ9901131988
ಬೆಳಗಾವಿಚಿಕ್ಕೋಡಿಬೆಳಕೂಡಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲವ್ವಾ ಬಾಳಪ್ಪಾ ತಳವಾರ9901131988