GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ರೇಣುಕಮ್ಮ9686007432
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ9535770340
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಡಿ.ದ್ರಾಕ್ಷಯಣಿ ಬಾಯಿ9980194780
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಮುನಪ್ಪ7760414998
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿ ದೆವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ9663757997
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೆ.ಜಿ.ಲಷ್ಮ್ಮಿ ಬಾಯಿ7760381787
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿದ್ದೇಶಪ್ಪ9980107846
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಾಬ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ9945112726
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿಅಂಜಿನಪ್ಪ9731291317
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜಿನಮ್ಮ9535379820
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದೊಡ್ಡ ಕರಿಯಪ್ಪರ ರೇಣುಕಮ್ಮ9980378915
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಕೆ. ಕೊಟ್ರಮ್ಮ9900752025
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ ಹನುಮಕ್ಕ9741244832
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಶಾಂತಮ್ಮ9901317840
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಾಬ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ9945112726
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ8151034088
ಬಳ್ಳಾರಿಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಹನಸಿಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿ8747828095