GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DesignationMember NameQualificationCasteWard NameMobile Number
Prasidentಶ್ರೀ ಧನರಾಜ ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾSSLCGENವಾರ್ಡ 28105191646
Vice Prasidentಶ್ರಮತಿ ಪ್ರನೀತಾ ನಾಗೇಂದ್ರSSLCGENಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ9880113085
Memberಶ್ರೀ ರಾಮರಾವ ಸೋಪಾನರಾವII PUCGENಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ9741167445
Memberಶ್ರಿ ಜ್ಞಾನೋಬಾ ನರಸಿಂಗರಾವGraduationGENಭವಾನಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ7760356508
Memberಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಖಂಡುSSLCSTಸಂಗನಾಳ9448943380
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಗುಲಚಂದ ರಘುನಾಥ5-7GENವಾರ್ಡ 28494886807
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ದೇವಿದಾಸ5-7GENವಾರ್ಡ 29972892271
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಭಾರತಬಾಯಿ ಕೋಂಡಿಬಾ1-4SCವಾರ್ಡ 27353856104
Memberಶ್ರೀ ಶೆಷರಾವ ಸೋಪಾನರಾವGraduationSCವಾರ್ಡ 29448737045
Memberಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮದೇವDiplomaOthersವಾರ್ಡ ನಂ 19741693258
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಶಕ್ಕುಬಾಯಿ ಭಾಸ್ಕರ5-7STವಾರ್ಡ ನಂ 18199369690
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಬಸ್ವರಾಜ5-7GENವಾರ್ಡ ನಂ 39632111702
Memberಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಮಾಣಿಕರಾವPost GraduationGENಕರಕ್ಯಾಳ9008927401
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಹಲಿಮಾಬೀ ಹಕೀಮ5-7Othersಕರಕ್ಯಾಳ8197160678
Memberಶ್ರಿಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೀಲಿಪ5-7GENಕರಕ್ಯಾಳ8105863799
Memberಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಶಿರಾಮII PUCSCಕರಕ್ಯಾಳ9902673302