GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿಚ್ಚಪ್ಪಾ ತಂ ಸಂಗ್ರಾಮ9663553371
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಖಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಜೆಕುಮಾರ8861441216
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತೇಜಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ9731998156
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಮತಿ ಅನಿತಾ ಶಿವಾನಂದ9740306976
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಬಾಬಾಯಿ ನಾರಾಯಣರಾವ9740672258
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಂಗಮ್ಮಾಗಂ/ ವಿಠಲ9900749260
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಾರುತಿ ತಂ ಧೂಳಬಾರಾವ9731640470
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದಿಗಂಬರ ತಂ ರುಪ್ಲಾ7899942192
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಂಕರ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪಾ8971645801
ಬೀದರ್‌ಔರಾದಲಾಧಾಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ9901109055