GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮ್ಯ ಸಿ.ಎಂ9901183120
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ. ನಾಗೇಶ್9611678023
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಮ್ಮ7259657757
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹನ್ ಬಿ9845840710
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾರಾಣಿ ಟಿ.ಕೆ7899969757
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತಾ ಕೆ.ಕೆ9845320814
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗಮ್ಮ9481330155
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವೇಗೌಡ ಸಿ.ಎಂ9900333626
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚೇತನ ಕೆ.ಜೆ9449446917
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆನಂದರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕೆ.ಆರ್9731403222
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ. ನಾಗೇಶ್9611678023
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮ್ಯ ಸಿ.ಎಂ9901183120
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೋಮಮ್ಮ7259657757
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆಶಾರಾಣಿ ಟಿ.ಕೆ7899969757
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಸವೇಗೌಡ ಸಿ.ಎಂ9900333626
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಕರ್ತೀಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಮ್ಮ9632111291