GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DescriptionNumber
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ10
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ15
ಆಟದ ಮ್ಯೆದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ8
ಆಟದ ಮ್ಯೆದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಆಟದ ಮ್ಯೆದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ10
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ11
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ7
ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ7
ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ13
ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ರಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ13
ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ರಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ರಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ7
ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ2
ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ12
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ8
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ10
ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ10
ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ8
ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ10
ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ12
ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ9
ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
55 ಎಲ್ ಪಿಸಿಡಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
55 ಎಲ್ ಪಿಸಿಡಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ4
55 ಎಲ್ ಪಿಸಿಡಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರದ ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ20
ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ/ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ2
ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ/ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ2
ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ/ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)0
ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)2
ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)3
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಚರಂಡಿಯ ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)5
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಚರಂಡಿಯ ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)2
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಚರಂಡಿಯ ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)0
ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ11
ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ12
ನಿವೇಶನ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ12
ನಿವೇಶನ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ17
ನಿವೇಶನ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ2
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)2
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)2
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ6
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)15
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)7
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)3
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)6
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)14
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)9
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)5
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಲ್ಲುಹಾಸಿನ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)4
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಲ್ಲುಹಾಸಿನ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)8
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಲ್ಲುಹಾಸಿನ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕೀ.ಮಿ ದಲ್ಲಿ)0
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ0
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ2
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ0
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು0
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು0
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು0
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕಿರುವ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕಿರುವ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕಿರುವ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ5
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಶು ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಶು ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಶು ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯೆಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯೆಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ33
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯೆಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ4
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಠಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಠಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ3
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಠಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ5
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲರಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲರಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲರಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಡಬು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಡಬು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಡಬು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಂಡಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್1ಎನ್1 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್1ಎನ್1 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್1ಎನ್1 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ3
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಮೇವು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ0
ಮೇವು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ0
ಮೇವು ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ2
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ1
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ0
ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ0
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)0
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)0
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ದಲ್ಲಿ)2
ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ2
ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ39
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ17
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ7
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ28
ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಸಾಧನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿರುವ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಸಾಧನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿರುವ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಸಾಧನೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿರುವ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ6
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ7
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಜೀತದಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ3
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಜೀತದಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಜೀತದಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ4
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುನಿಧಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಅರ್ಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ13
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುನಿಧಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಅರ್ಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುನಿಧಿ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ಅರ್ಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ4
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ3
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ8
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ1
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ0