GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾ827768540
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಡಿ.ಭಾಗ್ಯ9449249165
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಿ.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್9449665452
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಡಿ.ಭಾಗ್ಯ9449249165
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಂದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್.8105504400
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋಪಮ್ಮ9480299542
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಶೇಖರ್ ಯು.ಹೆಚ್9449651433
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಡಿ.ಭಾಗ್ಯ9449249165
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್9449541054
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಂದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸಿ.ಹೆಚ್.8105504400
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೋಭಾ827768540
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಶೇಖರ್ ಯು.ಹೆಚ್9449651433
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೋಪಮ್ಮ9480299542
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಕಿರುಗುಂದಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್9449541054