GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ ಕೆ9481248995
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪೂರ್ಣೀಮಾ ಎಸ್ ಎಂ9448767874
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಮಕ್ಷಿ ಎಂ ಕೆ8277447089
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ ಎ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ9448271181
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ ಕೆ9481248995
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರೀಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್9449692851
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಜಾವತಿ ಬಿ ಸಿ9483982788
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಜಾವತಿ ಬಿ ಸಿ9483982788
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್ ಆರ್ ಆದರ್ಶ್9448554470
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೈದೀನ್9449755245
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪೂರ್ಣೀಮಾ ಎಸ್ ಎಂ9448767874
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಕಾಮಕ್ಷಿ ಎಂ ಕೆ8277447089
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್9448296813
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರೀಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್9449692851
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೆಸಗಲ್‌ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್9945854080