GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮಿತ್ರ9481154176
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಮಿತ್ರ9481154176
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸನ್ಮತಿ7022529174
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ. ಟಿ ವಿನೋದ9481410573
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿದ್ಯಾರತ್ನ9448802526
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸನ್ಮತಿ7022529174
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ. ಟಿ ವಿನೋದ9481410573
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಪಿ ಚಂದ್ರು8105290449
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಪಿ ಚಂದ್ರು8105290449
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಎನ್ ವೃಷಬರಾಜ್9449253130
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್. ಜೆ ಕೀರ್ತಿ9480486865
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಮೂಡಿಗೇರೆಹೊರನಾಡುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸನ್ಮತಿ7022529174