GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೊಳಹಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ8105815274
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೊಳಹಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಪ್ರಭುರುದ್ರಪ್ಪ9164406040
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೊಳಹಾಳ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಮ್ಮ9964636749
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೊಳಹಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಲೋಹಿತಾಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂ ಆರ್9743018988
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೊಳಹಾಳ್ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಹಾಲವರ್ತಿ)8197100346
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೊಳಹಾಳ್ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ9741573206
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೊಳಹಾಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಾಯಿತ್ತಮ್ಮ ಜಿ ಎ8861550031