GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬುರುಜಿನರೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬಿಕ ಎಸ್9945518611
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬುರುಜಿನರೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಆರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್9980872129
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬುರುಜಿನರೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೃತಿ ಎಸ್8971607440
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬುರುಜಿನರೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ಜಯಮ್ಮ9980487919
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಬುರುಜಿನರೊಪ್ಪಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸೈಯದ್ ಖಲೀಲ್9663195755