GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ7353783559
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್9980730744
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೆ9740525697
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಷಾ ಕೆ9663734389
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ ರಾಜಶೇಖರ್9964890902
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೂಡ್ಲಪ್ಪ9731984839
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾರದಮ್ಮ7353783559
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ.ಎನ್9663575772
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗುರುರಾಜ್ ಎಸ್ ಆರ್8197491598
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗನಾಥ ಜಿ9900400997
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ8861157006
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈ ಶಾಂತ9980730609
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆರ್ ಜೆ9902402554
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಪ್ವಲತಾ ಬಿ9945737836
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ಎನ್9902790114
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಂಗಮ್ಮ9900274754
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ8861157006
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ.ಎನ್9663575772
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಮೇಶ್ ಎನ್9902790114
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಂಗಮ್ಮ9900274754
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್9980730744
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಈ ಶಾಂತ9980730609
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಪ್ವಲತಾ ಬಿ9945737836
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರುದ್ರಮ್ಮ8861157006
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೆ9740525697
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುರಂಗನಾಥಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೂಡ್ಲಪ್ಪ9731984839