GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮಾದೇವಿ9591688066
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲೋಕನಾಯಕ8861114544
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಂ.ತಮ್ಮಣ್ಣ9901560874
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ9880825076
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಎಂ.ಹೆಚ್9663516969
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೇಮಲತಾ.ವಿ9591777709
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ9632234585
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶ್ರೀದೇವಿ9880257899
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶೇಷಾದ್ರಿ9449060407
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್9632225881
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲಲಿತಮ್ಮ ವಿ9535738208
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮುಸಿಯಪ್ಪ ಸಿ9980343758
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಷಾ ಸಿ.ಎಸ್9535984162
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಿ.ಎನ್.ರಾಧಿಕಾ9686411217
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮಾದೇವಿ9591688066
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಇಕ್ಕನೂರುಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ9611884232