GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಮ್ಮ9945733074
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿವಿಜಯ ಕುಮಾರ.ವಿ9880210243
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಾರ್ವತಮ್ಮ9880743713
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ.ಕೆ9740114084
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಂಗಸ್ವಾಮಿ9972939140
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪಿ ಶೋಭ9741839570
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹಬೀಬುಲ್ಲಾ.ಹೆಚ್9008099976
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಅಂಜಿನಮ್ಮ9591188654
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಮಹಂತೇಶ್.ಎಂ9900876351
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಹೆಚ್.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್8970333324
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿತಿಪ್ಪೀರಮ್ಮ8453602299
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ಸಿರಿಯಪ್ಪ8861659180
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ9008372608
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಪ.ಎಂ9738198111
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುನಂದಮ್ಮ9731401547
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಘವೇಂದ್ರಹೆಚ್.ಎ9743024655
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಂದ್ರಮ್ಮ9343521204
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಕೂನಿಕೆರೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಿರಿಜಮ್ಮ9008441045