GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎಸ್.ಅನಿಲಮ್ಮ9164038275
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಘುನಾಯ್ಕ.ಕೆ9972438324
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜೆ.ಉಮಾಬಾಯಿ9880085475
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ G9901561019
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುಜಾತ9740684024
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸವಿತ ರಾಮಪ್ಪ9902376273
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಶಾಂತಕುಮಾರ.ಕೆ9632673905
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಎ.ಉಮೇಶ್9964003188
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಟಿ.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ8197298957