GPDP Detail Repots As On

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.
DistrictTalukPanchayatcommitteetypeMember NameMobile Number
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧಮ್ಮ. ಪಿ8197301756
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ980828679
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನಾಗರಾಜ ಡಿ ಹೆಚ್8861979558
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಪುಟ್ಟರಂಗಮ್ಮ9632854017
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಯಮ್ಮ7259896060
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಸುರೇಶ್. ಜೆ9901620441
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಜಗದಾಂಬ .ಹೆಚ್9980872606
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತ. ಡಿ9164052752
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಈ9611477749
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಲತ. ಡಿ9164052752
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧ ಹೆಚ್8861123461
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರಾಧ ಹೆಚ್8861123461
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಉಮಾದೇವಿ .ಎಂ9980846323
ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಿರಿಯೂರುಅಬ್ಬಿನಹೊಳೆಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿನರೇಂದ್ರ .ಕೆ.ಎನ್9945657209